XUAN_宁

不迎未来,不恋过去;不忘初心,方得始终;愿人生只如初见。

长夜思人离人泪,伤离别, 万段愁情浇心头,恨世间,末末末。 残梦惊醒更伤别,泪湿枕, 忆离愁绪肠寸断,恨世间,末末末